LAH YNSAR SIDNA .SIDNA KHASO YAKHOD JAIZAT NOBOL FI NOHOD BI DAWLA KANAT FI FASAD DIMO9RATI .WASBAHT AL AN TOUNAFISO DOWAL 3ODMA FI DIMO9RATIYA WA FI RAKB AL HADARI BI IMKANIYAT.HAZILA